skip to Main Content

Ajatuspaahtimo on ajatusten ja ymmärryksen kehittämisen tila. Japanilaiset kutsuvat oppimisen ja uuden tiedon luomisen tilaa Ba’ksi. Ajatuspaahtimo lähtee liikkeelle havaintojen tekemisestä, kokemusten reflektoinnista ja jakamisesta sekä henkilökohtaisesta palautteesta. Paahdamme yhdessä aluksi kirjan.

Ajatuksesta liikkeelle

Ajatuspaahtimo voi myöhemmin laajentua kattamaan kaikki Ba’n ulottuvuudet, kuten ryhmässä luomisen ja uusien käytäntöjen kokeilun, mutta aloitamme paahtamalla yhdessä kirjoja.

 

Ajatuspaahtimossa on yhteiskunnallisen vaikuttamisen eetos, mutta enemmän kuin lobbaus, meitä kiinnostaa kypsyttää ajatuksia, synnyttää dialogissa ja yhteisluomisen hengessä uutta ymmärrystä maailmasta.

Ajatuspaahtimossa käsittelemme omaa maailmankuvaamme, jotta ymmärtäisimme oman vastuumme ihmisinä. Maailmaa tutkitaan ja analysoidaan, ja ajatuksia jalostetaan ja kypsytetään integraaliteorian hengessä.

Jaana Venkula on kuvannut elämää fluktuaalisena monikierteenä, jossa on viisi kierrettä: emotionaalinen, epistemologinen, empiirinen, esteettinen ja eettinen. Hänen kuvaamansa tiedon muodostuksen viitekehys toimii myös Ajatuspaahtimon kantavana rakenteena:

Ajatuspaahtimossa käytämme järjen ja logiikan lisäksi emootioita.  Kaikki uuden tiedon muodostus alkaa aporiasta. Aporia eli ahdistus on elämän merkki. Tunnistamme tunteemme, koska niiden avulla löydämme kokonaisvaltaisemman ymmärryksen maailmasta.

Epistemologia tuo tarkasteluun tietoon perustuvan aineiston eli ajatukset ja myös uskomukset. Luomme mielessämme oman todellisuutemme. Se mitä pidämme totena, on riippuvaista siitä minkälaisen ”linssin” läpi ulkoista ja sisäistä todellisuutta katsomme. Useimmat ”linssimme” ovat tiedostamattomia, automatisoituneita ajattelumalleja, joista pyrimme myös Ajatuspaahtimossa tulemaan tietoisiksi.

Vain kokemukseen ja taitoihin eli empiriaan perustuva tieto on todellista. Siksi tutkimme omia tekojamme, käyttäytymistämme ja vuorovaikutusta. Jaamme sellaista tietoa, johon liittyy oma kokemus mutta emme ole kokemuksemme vankeja, vaan voimme kuvitella myös toisenlaisen maailman. Ajatuspaahtimo on paikka, jossa luomme uutta maailmaa avartuvan maailman ymmärryksen tukemana.

Estetiikka on harmonisten suhteiden tutkimista. Vastakohtien integraatio voi tapahtua kun ylitämme aiemman tietoisuudentason, ja se tuottaa harmoniaa ja eheyttä. Laajempi tietoisuus ohjaa Ajatuspaahtimon toimintaa.

Eettisen pohdinnan paradigmoina toimivat universaalit arvot: hyvyys, totuus ja kauneus sekä ns. supra-arvot rakkaus, anteeksianto ja armo.  Ajatuspaahtimossa otetaan selvää ja tutkitaan miten asiat ovat, mikä on totuus. Mutta sen rinnalla yhtä tärkeinä ovat hyvyys ja kauneus. Miten asioiden tulisi olla? Millainen olisi harmoninen, kaikille hyvä maailma?

Jaana Venkula toteaa, että ymmärtäminen on hidasta, mutta sen tulos nopeasti välitettävissä. Usein me haluaisimme oikaista suoraan lopputulokseen ja välttää jonkin näistä viidestä ulottuvuudesta.  Ajatuspaahtimossa me pysähdymme aidon tiedon muodostuksen äärelle. Tieto emergoituu, joten annamme kehkeytymiselle tilaa ja aikaa juuri sen verran kuin tarvitaan. Paahtimo on onnistunut kun uusi tieto tuottaa iloa ja oivalluksia, kun laajentunut ymmärrys maistuu paremmalta kuin mitä olimme aiemmin maistaneet. Kun paahto on kohdillaan.

Haluatko
paahtaa
oman käsi-
kirjoituksesi

Ajatuspaahtimo_tunnus_500x500

Toimimme alkuun vapaaehtoisuuden pohjalta – totuus, hyvyys ja kauneus johtotähtinämme. Kiitos kun olet rakentamassa parempaa maailmaa!

Back To Top